БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ - БЕЗПЕКА НАРОДУ

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

У 2021 році прийом до аспірантури та докторантури Академії СБУ здійснюватиметься на конкурсній основі:

1) на третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями (освітніми програмами), денною та заочною формами здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу:

 • 081 «Право» (право), ліцензований обсяг 30 осіб;
 • 251 «Державна безпека» (державна безпека), ліцензований обсяг 30 осіб;
 • 035 «Філологія» (філологія), ліцензований обсяг 5 осіб;

2) на науковий рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями 081 «Право», 251 «Державна безпека».

 

Вступники до аспірантури подають у швидкозшивачі такі документи:

 • мотивований, власноручно написаний військовослужбовцем Служби безпеки України рапорт або заява працівника на ім’я керівника підрозділу, органу Служби безпеки України щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому вказуються обрана спеціальність для подальшого навчання та факт ознайомлення з цими Правилами (для військовослужбовців та працівників Служби безпеки України);
 • рапорт (заява) на ім’я голови Приймальної комісії про участь у конкурсному відборі щодо вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, в якому зазначаються: обрана спеціальність для подальшого навчання, форма навчання, іноземна мова, з якої складатиме вступний іспит, факт ознайомлення з цими Правилами.
 • біографічна довідка;
 • завірена копія трудової книжки (для цивільних осіб);
 • службова характеристика з рекомендацією до вступу до аспірантури;
 • завірена (-і) ксерокопія (-ї) документа (-ів) про освіту з додатками до диплому (завірені нотаріусом або кадровим підрозділом із місця роботи);
 • медична довідка для абітурієнтів, які вступають на навчання (ф. 086);
 • реферат-презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень із тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю (спеціалізацією) обсягом до одного авторського аркуша (40 000 друк. знаків прозового тексту);
 • узагальнююча довідка про відповідність кандидата вимогам цих Правил (для військовослужбовців).

У разі наявності в кандидата на навчання форми допуску до державної таємниці також зазначаються відповідна форма допуску та номер наказу про її встановлення.

Матеріали навчальних справ вступників, стосовно яких прийнято рішення про направлення на навчання до аспірантури, підрозділи кадрового забезпечення відповідного органу СБУ, за місцем служби, надсилають на адресу Академії:

 • не пізніше 15 серпня 2021 року – для здобуття ступеня доктора філософії;
 • не пізніше 31 жовтня 2021 року – для здобуття ступеня доктора наук. 

Рішення про допуск до участі в конкурсному відборі до аспірантури ухвалює Приймальна комісія Академії з урахуванням розгляду реферата-презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень із тематики майбутнього дисертаційного дослідження за обраною спеціальністю.

Вступники до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (обсягом стандарту рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • із філософії;
 • з іноземної мови (обсягом, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня) або підтвердив свій рівень знання англійської, німецької, французької мови дійсним сертифікатом тестів СМР-2 (Функціональний) за стандартом НАТО STANAG-6001 (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

Телефони: +38 (044) 527 74 92+38 (044) 527 74 82; моб. +38 (098) 009 19 94 – начальник відділу аспірантури і докторантури

Приймальна комісія+38 (044) 527 76 96

Адреса: вул. М. Максимовича, 22, м. Київ, 03066

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ З ФІЛОСОФІЇ

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО АСПІРАНТУРИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІЛОЛОГІЯ» підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 

◄ Повернутись

Контакти

Приймальня:

+38 (044) 257-30-35

Факс:

+38 (044) 257-30-35

Електронна пошта

academy@ssu.gov.ua